įsiausti

įsiausti
1 įsiaũsti, įsiaũčia (į̃siaučia), į̃siautė tr. NdŽ 1. H169, N, K, Š, Rtr, Lpl įvynioti, įsupti į ką: Į̃siaučiau aš vaiką į naują apsiaustą, drabužį J. Reik į popierio lapą įsiaũsti, kad nesusipurvintų Dov. Gimusį vaiką įsiaučia į tėvo marškinius; tuomet vaikas daugiau prie tėvo glausis (Prk). Jis į šiltus dekius gražiai įsiaustas buvo TP1880,33. | prk.: Mums po kojų visa ana šalis gulėjo į debesis įsiausta prš. | refl. tr., intr.: Įsisiaũsk vaiką į skepetą ir neškis Jrb. Visas tu šilkuose, įsisiautęs į skraistę purpuro V.Kudir. | prk.: Saulė buvo įsisiautusi į tankias miglas . ^ Ten šaunas vilkas į avies kailį įsisiautęs BzF54.įvilkti (drabužį): Būtų gerai, kad įsiaũstum po apačia dar kailinukus Up. 2. Vd apsupti, apgulti (tvirtovę, miestą): Karaliaučių į̃siautė ir paėmė Pgg. Parejo žinia, kad tampam įsiausti Plšk. Jis iš visų pusių buvo įsiaustas, pakėlė rankas ir pasidavė prš. 3. sklindant, plečiantis apimti, apsupti: Akymojuj buvo kamara liepsnų įsiausta prš. Klėtės jau visai liepsnų įsiaustos buvo LTR(Klp).apriesti: Aplinkui iš visų pusių Kauną įsiaučia gražūs Aleksoto kalnai prš. 4. įmesti, įsviesti: Žmonelė iš to džiaugsmo šmurkšt nusivilko savo vienintelius suskidusius marškinius ir įsiautė į krosnį . Privanoję kiek tilpo, vėl įsiautė Joną į lovą .įtraukti, įgvėbti: Vėjas į̃siautė ugnį J. Vėjas siaučia, į̃siautė ugnį į vidų J.Jabl. 5. refl. staigiai pakrypus čiūžtelėti: Gal par daug pasukė ar ką, kad ratai insisiautė ravan ir pasviro LTR(Dkk). 6. refl. Rtr įsismaginti išdykauti: Vaikai įsisiautę nebegali nurimti Š. Doriukas su Petruku norėjo juos sudrausti, bet jie neklausė ir negirdėjo – taip buvo įsisiautę . 7. refl. NdŽ įsišėlti (apie gamtos reiškinius): Pūga įsisiautė, ir sėdintiems ant arklių norėjosi ko greičiau pasiekti Kalvariją . Įsisiautusiame ežere iškyla ant bangų neapsakomai graži laumė K.Bor. Giria, vėjuotomis dienomis tokia įsisiaučianti, dabar buvo iškilmingai rami . 8. refl. smarkiai, plačiai įsigalėti: Badas taip įsisiaučia, kad jiems tenka valgyti stiebų skersinių odą . 9. refl. šnek. įsigerti: Tiek įsìsiautė, kad led namo parėjo Jrb. Parejo iš turgaus smarkiai įsisiaũtęs Skdv. \ siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; pasiausti; parsiausti; persiausti; prasiausti; prisiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • įsiausti — įsiaũsti vksm. Vai̇̃ką į̃siaučiau į añtklodę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiausti — 1 atsiaũsti, atsiaũčia (àtsiaučia), àtsiautė tr. BŽ481 ką dengiantį, gaubiantį atklėsti, atlapoti: Liuob atsiaus kuskelę, nusiaus į užpakalį ir susiaus vėl į pryšakį Šts. Supynė po pyną už kožnos ausies, àtsiautė į pryšakį ir apsuko aplinkuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiausti — 1 ×dasiaũsti, dasiaũčia (dàsiaučia), dàsiautė (hibr.) tr. baigti siausti grūdus: Tą puspūrį dasiaũsk, o aš bėgu žygiuoties Kv. siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiausti — 1 išsiaũsti, išsiaũčia (ìšsiaučia), ìšsiautė 1. tr. Š, Rtr nuvilkti viršutinį drabužį, išrengti: Išsiaũsk vaiką, t. y. atimk apsiaustus, drabužius J. | refl. Š, Rtr: Išsisiaũsk, po marškinių nebus taip šilta J. Išsisiaũsk iš kailinių, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiausti — 1 nusiaũsti, nusiaũčia (nùsiaučia), nùsiautė tr. 1. H, R, N, Rtr, Š, NdŽ, DŽ1 nugobti, nurengti: Apsiaučia, nusiaučia kam skarą, skraistę (drabužį) J.Jabl. Žalnieriai nusiautė jam skreistę brš. O kaip jį buvo apjuokę, nusiautė jo purpurą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsiausti — 1 parsiaũsti, parsiaũčia, par̃siautė NdŽ 1. tr. parpūsti. 2. intr. siaučiant pareiti. siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiausti — 1 pasiaũsti, pasiaũčia (pàsiaučia), pàsiautė Rtr, DŽ1; N, L 1. tr. parišti, pavilkti po apačia: Reikėjo pasiaũsti kailinukus po burnosu Up. Skepetą pasiaũčia ana po kailiniais J. | refl. tr. Š, Brž: Ar pasìsiautei kailinukus į apačią? Up.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persiausti — 1 persiausti tr. NdŽ; N 1. I pakartotinai išvalyti grūdus kratant, sukant sietu: Grūdus parsiaučiau iš naujo J. Persiaučiau visus rugius, maž duonai mals Klt. Javai, kol stosias iš jų graži duona, pirmiaus tur būti iškulti, išvėtyti, parsiausti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”